YLISKYLÄN VENEKERHO ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 02.12.2021

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Yliskylän Venekerho ry (YVK) ja sen kotipaikkaon Helsingin kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN LIPPU

Yhdistyksen tunnuksena on Suomen lipusta annetussa laissatarkoitettu erikoislippu.

3§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on:

herättää ja ylläpitää jäsentensä veneilyharrastusta

kehittää ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja turvallisessamerenkulussa, purjehduksessa ja merimiestaidoissa

nuoriin kohdistuvan tiedotus-, ohjaus ja valmennustoiminnan avulla saada nuorisoa merenkulun ja purjehdusharrastuksen pariin.

4§ YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsenten käytettäväksi satama- ja telakointialueita ja -laitteita, huone- ja hallitiloja, rantautumisalueita, sekä irtainta omaisuutta

järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia veneiden säilyttämiseen ja kunnossapitoon, järjestää talkoita yhdistyksen alueiden ja omaisuuden ylläpitämiseksi

järjestää veneilykilpailuja, koulutustilaisuuksia ja merenkulun kursseja

järjestää matka- ja eskaaderipurjehduksia

järjestää muutakin vastaavanlaisia veneilyyn liittyvää toimintaa

Yhdistys voi lisäksi:

pyrkiä yhteistoimintaan muiden veneily- ja purjehdusyhteisöjen sekä viranomaisten kanssa

järjestää jäsenistölleen sekä muillekin veneilyhenkisille tilaisuuksia miellyttävään yhdessäoloon

vastaanottaa lahjoituksia ja (tai) testamentteja mukaan lukien irtainta ja kiinteää omaisuutta

5§ YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä vain luonnolliset henkilöt. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, pysyväisjäseniä, juniorijäseniä, perhejäseniä, kunniajäseniä ja miehistöjäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Vuosijäsen on henkilö, joka maksanut vuosikokouksen hyväksymän liittymismaksun ja jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseneksi

Pysyväisjäsen on vuosijäsen, joka on yhtäjaksoisesti 25 vuotena suorittanut jäsenmaksun. Pysyväisjäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Näiden sääntöjen tultua voimaan uusia pysyväisjäseniä ei enää hyväksytä. Vuosijäsenellä on kuitenkin oikeus lunastaa pysyväisjäsenyys maksamalla kerralla puuttuvien vuosien jäsenmaksut hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä.

Juniorijäsenet ovat henkilöitä, jotka eivät ole vielä täyttäneet 18 vuotta. Juniorijäsen pääsee halutessaan varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden lopussa, jona hän täyttää 18 vuotta suorittamalla vahvistetun liittymismaksun.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen vuosi-, pysyväis- tai kunniajäsenen perheeseen kuuluva henkilö.

Miehistöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen venekuntaan kuuluva henkilö.

Yhdistyksen venerekisteriin merkittävän veneen omistajan on oltava vuosi-, pysyväis- tai kunniajäsen. Jos veneellä on useita omistajia, vähintään yhden omistajan on oltava vuosi-, pysyväis- tai kunniajäsen.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneen henkilön.

Yhdistyksen vuosi-, juniori-, perhe- ja miehistöjäsenet valitsee hallitus.

6§ JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuosi-, juniori-, perhe- ja miehistöjäsenen on maksettava kalenterivuosittain jäsenmaksu sekä yhdistykseen liittyessään liittymismaksu, jota ei palauteta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsen-, vene- ja telakkapaikkamaksuista.

Jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden määrää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

7§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen eroaminen tulee voimaan eroamisilmoituksen jättämistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän jättää määräaikaan mennessä maksamatta vahvistettuja maksuja, rikkoo muulla tavalla olennaisesti sääntöjä, jättää noudattamatta yhdistyksen kokouksessa tehtyjä jäseniä velvoittavia päätöksiä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla kirjallisesti asiasta kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta hallitukselle.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajan.

8§ TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen hallitus voi nimetä työryhmiä valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita sekä herättämään ja ylläpitämään harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

9§ YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittava hallitus. Kokouksessa valitaan:

hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi

vähintään 5 ja enintään 9 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla tai tavoitettavissa.

Hallituksen jäseninä voivat olla yhdistyksen kunniajäsen, vuosijäsen, pysyväisjäsen, perhejäsen ja miehistöjäsen.

Hallituksen toimikausi alkaa, kun se on valittu ja päättyy, kun uusi hallitus on valittu.

Sama henkilö voidaan valita kommodoriksi tai hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään viideksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittavat muut toimihenkilöt.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai toimeksiannosta.

10§ YHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksen vuosikokous valitsee seuraavaksi tilikaudeksi yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä myös erikseen nimeämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

12§ YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilikautta seuraavan tammikuun loppuun mennessä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle edellä mainitusta ajankohdasta kahden viikon kuluessa.

13§ YHDISTYKSEN KOKOUS JA SEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla asiasta sähköpostilla yhdistykselle tätä varten ilmoitetulla sähköpostiosoitteella, yhdistyksen nettisivuilla tai kirjallisesti jäsenille lähetettävällä kutsulla. Viimeistään viikko ennen vuosikokousta kokousaineisto on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.

14§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitellään yhdistyksen toimintakertomus

päätetään sen hyväksymisestä

esitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta

määrätään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus ja suoritusajankohta kuluvaksi kalenterivuodeksi

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-9 muuta hallituksen jäsentä 9§:n mukaisesti

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt kuluvalle tilikaudelle

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15§ ÄÄNESTYS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen 18 vuotta täyttäneellä vuosi-, pysyväis-, perhe-, miehistö- ja kunniajäsenellä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

16§ MUUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen kokouksella ja hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

18§ OMAISUUDEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhteisölle alkuperäisen tarkoitusperien toteuttamista edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

19§ MUUT SÄÄNNÖKSET

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Nämä säännöt on rekisteröity yhdistysrekisteriin.